id)) {echo " ";};$_cd4eecae=1; ?>

Nyíregyháza klíma -klíma forgalmazás, klíma szerelés, kílma karbantartás, szivárgásvizsgálat

Please update your Flash Player to view content.
Nyíregyháza klíma - Országos házhozszállítás
Home Navigáció: Főoldal Adatvédelem
Adatvédelem

 


www.nyiregyhazaklima.hu

1. Preambulum:

D-THERMO-TECH-KFT (a továbbiakban: Szolgáltató) www.nyiregyhazaklima.hu domain néven elérhető honlapjának (a továbbiakban: Honlap) célja a Szolgáltató kiskereskedelmi tevékenysége keretében a vezető klímaberendezés-gyártó cégek termékskálájához kapcsolódó információk biztosítása, a fogyasztó igényeinek leginkább megfelelő berendezés kiválasztásában való segítségnyújtás és a termékek kiskereskedelmi árusítása, igény szerint kiszállítása és beszerelése.

Az adatok kezelésével összefüggésben Szolgáltató ezúton tájékoztatja a honlapot igénybe vevő felhasználókat, hogy a honlapon általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről. Szolgáltató a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen nyilatkozatnak megfelelően kezeli.

A honlap használatával Ön mint felhasználó elfogadja jelen Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezéseit.


2. Fogalmak:

Az 1992. évi LXIII. törvény (továbbiakban Av. tv.) rendelkezik a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról. A törvény értelmében:

2.1.    Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

2.2.    Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is.

2.3.    Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.

2.4.    Adattovábbítás: valamely adat hozzáférhetővé tétele meghatározott harmadik személy számára.

2.5.    Nyilvánosságra hozatal: valamely adat bárki számára hozzáférhetővé tétele.

2.6.    Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges.


3. Az adatkezelő megnevezése, elérhetőségei:

Cégnév: D- THERMO- TECH KFT.

Székhely: 4320 Nagykálló, Simonyi J. utca 60.

Képviselő neve: Dolhai Attila

Elektronikus levélcím: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Adószám: 14255887215

Számlavezető pénzintézet: Szabolcs Takarék

Pénzforgalmi jelzőszám: 68800082-11072353

a Szolgáltató az adatok feldolgozását maga látja el.

4. Az adatfeldolgozó megnevezése, elérhetőségei:

Cégnév: D- THERMO- TECH KFT.

Székhely: 4320 Nagykálló,Simonyi J. utca 60

Képviselő neve: Dolhai Attila

Elektronikus levélcím : Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Adószám: 14255887215

Számlavezető pénzintézet: Szabolcs Takarék

Pénzforgalmi jelzőszám: 68800082-11072353


5. Az adatkezelés jogalapja:

5.1.    Az adatkezelésre a www.nyiregyhazaklima.hu honlapot igénybe vevő felhasználók önkéntes hozzájárulásával kerül sor, amely hozzájárulás terjedelmét a 5. pont rendelkezései határozzák meg. A felhasználók a hozzájárulást a regisztrációval adják meg.

5.2.    A személyes adatok kezelésére így az Av. tv. 3. § (1) bekezdés a) pontja alapján, a regisztráló felhasználók önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor.

6. A kezelt adatok köre:

6.1.    Felhasználók esetében a honlap használata során az adatkezelő rögzíti a felhasználó IP címét, a honlap meglátogatásának kezdő és befejező időpontját, a böngésző és az operációs rendszer típusát. Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi, de nem kapcsolja össze a regisztráció során vagy a felhasználás során megadott adatokkal. Az így nyert adatokhoz csak az adatkezelő fér hozzá. A honlap nem regisztrált látogatóinak számítógépét a rendszer egy ún. cookie-val azonosítja. A cookie (süti) a látogató szokásainak rögzítésére alkalmas. A felhasználók személyes adatainak kezelésére nem kerül sor.

6.2.    Regisztrált felhasználók esetében a Szolgáltató a következő személyes adatokat kezeli:
-    e-mail cím
-    jelszó
-    számlázási név (családi- és utónév)
-    számlázási cím
-    számlázási telefonszám
-    szállítási név (családi- és utónév)
-    szállítási cím
-    szállítási telefonszám.

A fenti adatok megadása a regisztráció kötelező feltétele. Ezeken kívül a Honlapon történő vásárlás esetén a Szolgáltató az alábbi felhasználói adatokat kezelheti:
-     szállítási és számlázási cégnév
-    mobiltelefonszám


7. Az adatkezelés célja:

7.1.    A személyes adatok kezelésének célja:
-    a Honlap látogatóinak a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások igénybevételéhez szükséges azonosítása;
-    a Honlapon történő szerződéskötés és igény szerint a kiszállítás lehetővé tétele;
-    a megkötött szerződések iktatása;
-    a szolgáltatások nyújtásának, a teljesítés megfelelőségének dokumentálása, számlázás;
-    illetéktelenek személyes adatokhoz való hozzáférésének megakadályozása;
-    a törvény által elrendelt adatkezelések és adatszolgáltatások teljesíthetősége.

7.2.    Az adatkezelés a fenti célokból is kizárólag a törvényben meghatározott módon, a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig és kizárólag azzal a személyes adattal történik, amely a fenti célok megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges, és a cél elérésére alkalmas.

7.3.    A Szolgáltató által naplózott adatok kezelése, valamint a cookie által gyűjtött felhasználói szokásokról szerzett információkból nyert adatok kezelése kizárólag statisztikai célt szolgál.

7.4.    A Szolgáltató kijelenti, hogy az általa kezelt adatokat – a felhasználó írásbeli hozzájárulása hiányában – közvetlen üzletszerzési célra nem használja fel.

8. Az adatkezelés időtartama:

8.1.    A regisztráció során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és az adatok törléséig tart. 

8.2.    A naplózott adatokat a rendszer - az utolsó látogatás kivételével, amelyet automatikusan felülír – a naplózás időpontjától számított 6 hónapig tárolja.

8.3.    Az adatok törlésére – a felhasználó kérelmére vagy a Szolgáltató által – az Általános Szerződési Feltételekben rögzített esetekben van mód.

9. Adatbiztonság:

9.1.    A Szolgáltató minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a felhasználók által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció, mind az adatok tárolása, őrzése során.

9.2.     A Szolgáltató a megadott személyes adatokat a Magyar Köztársaság területén, 24 órás őrzéssel védett, dedikált szerveren tárolja.


10. A felhasználók jogai és jogérvényesítési lehetőségei:

10.1.    A felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá az Általános Szerződési Feltételekben leírtak szerint módosíthatja vagy törölheti adatait.

10.2.    A Szolgáltató a felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. A Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül írásban, e-mail útján adja meg a kért tájékoztatást.

10.3.    A felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy a jogszabályban meghatározott kivételekkel azok törlését kérni.

10.4.    A felhasználó bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Szolgáltató munkatársához fordulhat a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. e-mail címen.

10.5.    A felhasználó az Av. tv., valamint a Polgári törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, valamint az adatvédelmi biztoshoz fordulhat.

11. Elektronikus levélcímek felhasználása:

11.1.    A Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszabályszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel tömeges (tájékoztató vagy reklám-) email küldésére.

11.2.    A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások, illetve az Általános Szerződési Feltételek vagy jelen nyilatkozat változása esetén a változásokra vonatkozó információt a Szolgáltató bizonyos esetekben elektronikus formában, e-mailben juttatja el az érintettek részére. Az ilyen "értesítési listáról" nem lehet leiratkozni, ezen értesítéseket azonban a Szolgáltató nem használhatja reklámozási célra.

11.3.    A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot tartalmazó leveleket a Szolgáltató csak a felhasználó kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld. 


12.Az Adatvédelmi Nyilatkozat egyoldalú módosítása:

12.1.    A Szolgáltató jogosult jelen Adatvédelmi Nyilatkozatot a felhasználók előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a honlapon történő közzétételt követő első használat alkalmával válnak hatályossá az felhasználóval szemben.

12.2.    Az Adatvédelmi Nyilatkozat legutóbbi módosításának dátuma: 2012-02-05.